Spóźniłeś się z płatnością ZUS, grożą ci odsetki

Rzeczpospolita , autor: SYLWIA GORTYŃSKA , oprac.: GR

kwi 29, 2009

Pracodawca jako płatnik składek musi opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.; ustawa o sus).

Płatnik musi to zrobić nie później niż:
– do dziesiątego dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
– do piątego dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych,
– do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Jeżeli pracodawca nie opłaci składek zgodnie z przepisami, będzie musiał zapłacić odsetki, ponieważ od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.; ordynacja podatkowa). Wskazuje na to art. 23 ust. 2 ustawy o sus.

Odsetki te liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetek się nie nalicza, jeżeli ich wysokość nie przekroczyłaby 6,60 zł.

W przypadku opóźnień w uiszczeniu składki zdrowotnej odsetki za zwłokę nalicza się na zasadach określonych dla zaległości podatkowych. Tak wynika z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
W sytuacji nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS ma prawo wymierzyć opłatę dodatkową do wysokości 100% nieopłaconych składek.

W przypadku okresowych kłopotów z płatnościami przedsiębiorca może się zwrócić z wnioskiem o odroczenie terminu wpłaty lub rozłożenie zaległości na raty.