Czy umowa o dokształcanie jest ważna?

Gazeta Prawna , autor: , oprac.: GR

maj 1, 2009

31 marca 2009 r. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie upoważnienia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki społecznej do ustalenia w drodze rozporządzenia zakresów i warunków ułatwiania przez pracodawców podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 103 k.p. jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji i utraci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Wynika z tego, że traci moc również wydane na podstawie tego przepisu rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki społecznej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 24, poz. 110 z późn. zm.). Gdyby art. 103 k.p. utracił moc z dniem ogłoszenia wyroku, wówczas z tą datą przestałyby obowiązywać jakiekolwiek zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, aż do momentu wydania nowych, zgodnych z konstytucją, rozporządzeń.
A zatem przez rok rozporządzenie w sprawie kształcenia dorosłych obowiązuje bez zmian. Ponadto należy zauważyć, że pracodawca jest związany obowiązkami wobec pracownika w wyniku zawartej z nim umowy, a nie bezpośrednio z rozporządzenia. Zawarta umowa obowiązuje niezależnie od wyroku Trybunału. Jeżeli jednak za rok zostanie wydane nowe rozporządzenie, zawierające istotne nowości, będzie można wprowadzić aneks do umowy.

PODSTAWA PRAWNA
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r.