Czy pracownik otrzyma odprawę emerytalną?

Gazeta Prawna , autor: , oprac.: GR

maj 1, 2009

Pracownik zatrudniony na czas określony złożył dokumenty o przyznanie świadczenia emerytalnego. Stosunek pracy ustał w dacie określonej umową. Organ właściwy do wydania decyzji przyznającej świadczenie emerytalne błędnie obliczył okres zatrudnienia, w wyniku czego, pracownik nie otrzymał świadczenia emerytalnego po ustaniu stosunku pracy. Po wyjaśnieniu sprawy decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego została wydana cztery miesiące po dacie ustania stosunku pracy. Czy należy wypłacić odprawę emerytalną pracownikowi, który ukończył 65 rok życia, jeżeli ustanie stosunku pracy oraz przejście na emeryturę nie są zdarzeniami następującymi po sobie?
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem koniecznym do uzyskania odprawy jest spełnienie wymagań do uzyskania świadczenia emerytalnego oraz zaistnienie związku pomiędzy ustaniem stosunku pracy a tzw. przejściem na emeryturę. Przepisy kodeksu pracy wprost łączą prawo do odprawy emerytalnej z ustaniem, a nie rozwiązaniem stosunku pracy. Możliwa jest jednak sytuacja, kiedy to ustanie stosunku pracy oraz przejście na emeryturę nie są zdarzeniami faktycznie następującymi po sobie. Nie znaczy to jednak, że pracownik spełniający wszystkie wymagania przewidziane przepisami prawa traci prawo do odprawy emerytalnej.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r.