Fiskus zwróci nadpłaconą akcyzę za prąd

Rzeczpospolita , autor: Marcin Zimny , oprac.: GR

maj 4, 2009

Nowa ustawa o podatku akcyzowym z 8 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11), która weszła w życie 1 marca 2009 r., wprowadziła zmiany w opodatkowaniu akcyzą energii elektrycznej. Przedtem podatnikami akcyzy byli wytwórcy energii elektrycznej, teraz są nimi dystrybutorzy i redystrybutorzy energii elektrycznej.

W interpretacji ogólnej z 31 marca 2009 r. (AE6/033/13/IRZ/ 09/1772) minister finansów stwierdził, że niezależnie od tego czy podmiot, który posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży czy też tylko ją zużywa, koncesja ta nie wiąże się z zakupem energii elektrycznej z zewnątrz i zużyciem tej zakupionej energii na własne potrzeby. Gdy podmiot zakupuje energię na własne potrzeby (nie przeznacza jej do sprzedaży), staje się nabywcą końcowym, jak każdy inny podmiot (ostateczny konsument), który zużywa energię na własne potrzeby. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowane akcyzą jest:
1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
2. sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nie posiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią, w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;
3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nie posiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Nie jest objęte akcyzą zużycie energii przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie, który nabył tę energię od innego podmiotu. Sprzedaż energii elektrycznej takiemu podmiotowi też nie powinna być opodatkowana, gdyż nie jest on nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym, skoro posiada koncesję na wytwarzanie.

Opracowanie: Ewa Suszek
Więcej w Rzeczpospolitej z 4.05.2009 r.