Wydatki związane z pracami remontowymi: odnowieniem elewacji budynku, wymianą okien i drzwi oraz odnowieniem posadzki, nie będą stanowiły ulepszenia środka trwałego, a wnioskodawca ma prawo zaliczyć poniesione wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej i zewidencjonować je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie pozostałe wydatki. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 listopada 2008 r. (ILPB1/415-638/08-2/AA).
Jeśli jednak remontujemy środek trwały jeszcze przed oddaniem go do użytku, wydatki zwiększą wartość początkową, która jest podstawą jego amortyzacji. Pamiętajmy bowiem, że środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Przedsiębiorca nie może wprowadzić do ewidencji składnika majątku, z którego nie może jeszcze korzystać.

Zgodnie z art. 22g ust 17 ustawy o PIT (oraz art. 16g ust. 13 ustawy o CIT) z ulepszeniem mamy do czynienia wtedy, gdy inwestycje powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 4.05.2009 r.