Spółka zawarła z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą umowę przedwstępną (chodziło o przeniesienie na nią prawa do będących jego własnością określonych znaków towarowych). Po kilku miesiącach strony zawarły ostateczną umowę sprzedaży, a spółka zapłaciła zbywcy określoną kwotę.

Zbywca zaliczył przychody uzyskane ze zbycia znaków towarowych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, znaków tych nie nabył, lecz wytworzył i były one jego własnością i w związku z tym uznał, że powinny być one zaliczone do przychodów z praw majątkowych z kosztami uzyskania przychodów w wysokości 50%. Urząd skarbowy przyznał mu rację.

Spółka pyta, czy w tej sytuacji będzie obowiązana jako płatnik do pobrania zaliczki na PIT z tytułu zapłaty kolejnych transz ceny sprzedaży znaków towarowych. Według niej takiej konieczności nie będzie. Innego zdania był jednak organ podatkowy.

Zaliczenie przez zbywcę przychodów ze zbycia prawa majątkowego, nieujętego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych było prawidłowe. Tak samo jest jeśli chodzi o obowiązek spółki jako płatnika do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od zapłaconych zbywcy kwot.

 

Opracowani: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 5.05.2009 r