Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku) jako pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

Jeśli przekwalifikowanie gruntów z rolnych na budowlane i wydzielenie działek budowlanych, które są następnie sprzedawane z określonym zyskiem ma charakter zarobkowy i zorganizowany, a działalność prowadzona jest we własnym imieniu i na własny rachunek, to w konsekwencji prawidłowe jest stanowisko organów podatkowych, że sprzedaż przedmiotowych działek spowodowała powstanie przychodu ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który powinien być opodatkowany według zasad odpowiednich dla tego rodzaju przychodów.

Wyrok WSA w Kielcach z 16 kwietnia 2009 r.,1SA/Ke 86/09

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 5.05.2009 r.