Od 1 lipca 2009 r. przedsiębiorcy, którzy ukończyli 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), nie będą mieli obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy.

W chwili obecnej osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a ich podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, mają obowiązek opłacać składkę na Fundusz Pracy.

Podstawa Prawna:
Art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i Instytucjach rynku pracy (tj, Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.zm.).
Art. 1 pkt 751 art. 40 pkt 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i Instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych Innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33).

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Gazecie Prawnej z 5.05.2009 r.