Z przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2008 r., nr 14, poz. 92 ze zm.) wynika, że wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne, może potwierdzać spełnienie określonych prawem warunków przez podmiot ubiegający się o wpis z inną datą niż data dokonania samego wpisu. Zatem w przypadku, gdy o uzyskanie wpisu na kolejny okres ubiega się ośrodek już wpisany do rejestru, wpis powinien umożliwiać zachowanie ciągłości prowadzonej działalności.

W ocenie NSA wpis określonego podmiotu do rejestru ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne potwierdza, że podmiot ten spełnia warunki określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 10 d ust. 8 pkt 3 ustawy o rehabilitacji. Oznacza to, że uprawnienie do wpisu do rejestru ośrodków wynika z przepisów prawa, jeżeli podmiot składający wniosek o wpis spełnia warunki określone we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Wynika z tego, że wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, ma charakter deklaratoryjny w tym znaczeniu, że potwierdza spełnienie przez określony podmiot warunków wynikających z przepisów prawa. Wpis ten nie jest rozstrzygnięciem organu, które kształtuje stosunek administracyjnoprawny dotyczący praw podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru, a jedynie potwierdzeniem, że wnioskodawca spełnia określone prawem warunki. Dokonanie wpisu w rejestrze ośrodków ma też takie znaczenie, że dopóki wpis nie zostanie dokonany, to podmiot ubiegający się o wpis nie może powoływać się na to, że spełnia warunki dla odbywania się turnusów dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON. W przypadku przyjmowania turnusów przed uzyskaniem wpisu do rejestru ośrodków, ale po złożeniu wniosku o taki wpis, ocena, czy turnus jest organizowany we właściwym ośrodku, zależy od potwierdzenia przez wojewodę w formie wpisu do rejestru ośrodków, że dany podmiot spełnia określone prawem warunki.

Wyrok NSA z 27 stycznia 2009 r., sygn. akt II GSK 602/08

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Gazecie Prawnej z 5.05.2009 r.