Polska naruszyła prawo wspólnotowe

Gazeta Prawna , autor: EWA MATYSZEWSKA , oprac.: GR

maj 6, 2009

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do 30 listopada 2008 r. istniały przepisy pozwalające na odliczenie od podatku składek zdrowotnych, ale wpłaconych tylko do polskiego systemu ubezpieczeń. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) uznał to 23 kwietnia 2009 r. za niezgodne z prawem UE. Od 1 grudnia 2008 r. przepisy w tym zakresie zostały zmienione. Podatnicy po raz pierwszy w rozliczeniu za 2008 rok mieli prawo uwzględnić zagraniczne składki ubezpieczeniowe – społeczne i zdrowotne.
Powoływany przepis polskiej ustawy o PIT wprowadzał różnicę w traktowaniu podatników rezydentów w zależności od tego, czy składki na ubezpieczenie były zapłacone w ramach krajowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych czy nie. Na podstawie takich przepisów prawo do obniżenia podatku, którego dotyczy sprawa przed sądem krajowym, przysługuje tylko podatnikom, których składki na ubezpieczenie zdrowotne są płacone w państwie członkowskim opodatkowania.

Od 1 grudnia 2008 r. podatek dochodowy, obliczony zgodnie ze skalą PIT lub na zasadach liniowego PIT, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:
-składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
-składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z dn. 6.05.2009 r.