Pracujący emeryt dostanie chorobowe tylko w czasie zatrudnienia

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

maj 6, 2009


Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Wynika to z art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Zasiłek przysługuje przez okres niezdolności do pracy z powodu choroby, ale nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność spowodowana została gruźlicą lub trwa w czasie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.
Zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli niezdolny do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z racji niezdolności do pracy (art. 13 ust 1 pkt 1 ustawy). Jeżeli więc zatrudnienie emeryta ustanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę lub z wygaśnięciem takiej na czas określony, to nie ma prawa do zasiłków chorobowych.

 

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z dn. 6.05.2009 r.