Spółka w likwidacji musi zaktualizować swoje dane

Rzeczpospolita , autor: Monika Mucha , oprac.: GR

maj 8, 2009


Przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (NIP) przez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Tak wynika z art. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Aktualizacja obejmuje dane zawarte w zgłoszeniu identyfikacyjnym określone w art. 5 ustawy. W wypadku podatników nie będących osobami fizycznymi są to:
-pełna i skrócona nazwa (firma), forma organizacyjno-prawna,
-adres siedziby, nr identyfikacyjny REGON,
-organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ,
-wykaz rachunków bankowych,
-adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
-przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.
W przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami, są to NIP oraz dane dotyczące jednostki macierzystej.

Na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 31 marca br. skreślony został ust. 4b art. 5 ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nakładający na przedsiębiorców obowiązek składania kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte w zgłoszeniu identyfikacyjnym i odpowiednio aktualizacyjnym.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzzeczpospolitej z dn. 7.05.2009 r.