Centrum Szkolenia Info Baza zaprasza na szkolenie:

Nowe zasady liczenia, ewidencji i wnioskowania o refundację podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania ZPCh w 2009 r.

W trakcie szkolenia zostaną omówione procedury ubiegania się o refundację dodatkowych kosztów, przysługujących wszystkim pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne wraz z przykładami liczenia dodatkowych kosztów, (rozporządzenie z dn. 22 kwietnia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze śródków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):


1. zatrudnienia bezrobotnych niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia (art. 26 i 26e ustawy o rehabilitacji)

2. zatrudnienia osoby pomagającej w pracy niepełnosprawnemu (art. 26d)

3. szkoleń zawodowych osób niepełnosprawnych (art. 41)

Ponadto zostaną omówione procedury ubiegania się o dofinansowanie do odsetek kredytów bankowych udzielanych Zakładom Pracy Chronionej, a także zasady liczenia dodatkowych kosztów związanych z kosztami budowy i rozbudowy pomieszczeń i zakładu, kosztami administracyjnymi i transportowymi (art. 32) przysługujące ZPCh, które zatrudniają minimum 50% osób niepełnosprawnych.

Pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy zprezentowane zostaną możliwości optymalizacji zatrudnienia z punktu widzenia znowelizowanych warunków dofinansowania zatrudnienia oraz refundacji dodatkowych kosztów.

Wykład zostanie uzupełniony
o omówienie założeń zmian w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.ADRESAT

Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie dofinansowań i refundacji związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych; kadra zarządzająca w firmach zatrudniających niepełnosprawnych pracowników.


WYKŁADOWCY


Danuta Multańska
– prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

dr Andrzej Barczyński – pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej – doświadczony wykładowca. Od wielu lat zawodowo zajmuje się problematyką pracy osób niepełnosprawnych opracował m.in. nowatorską metodę liczenia podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych MOKON. Przez szereg lat dyrektor Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Stworzył i redagował miesięcznik „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” oraz kwartalnik „Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych” autor wielu artykułów i książek.

TERMINY I MIEJSCA

2 czerwca 2009 r. Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja hotelu

3 czerwca 2009 r. Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

4 czerwca 2009 r. Bydgoszcz
hotel Brda
ul. Dworcowa 94

lokalizacja hotelu

8 czerwca 2009 r. Katowice
Hotel Katowice
Al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu


17 czerwca 2009 r. Wrocław
Hotel Novotel
ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

18 czerwca 2009 r. Kraków
Hotel ROKK
ul. Rzemieślnicza 20

lokalizacja hotelu

HARMONOGRAM GODZINOWY

9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęcia


PROGRAM RAMOWY

1. Pomoc finansowa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych:

refundacja kosztów stworzenia stanowiska pracy nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej, (art. 26 i 26e ustawy o rehabilitacji oraz rozp. MPiPS z 17 października 2007 r., w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy wraz ze zmianą z 28 lipca 2008 r.);

refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu w pracy, (art. 26 d ustawy oraz rozp. MPiPS z 15 września 2004 r. , w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu);

refundacja odsetek do oprocentowania kredytów bankowych oraz dodatkowych kosztów budowy, rozbudowy obiektu, administracyjnych i transportowych (art. 32 ustawy oraz rozporządzenie MPiPS z 22 kwietnia 2009 r., w sprawie pomocy finansowej udzielanej prowadzącym ZPCh ze środków PFRON);

pomoc na szkolenia zawodowe pracowników niepełnosprawnych, (art. 41 ustawy wraz z rozporządzeniem MPiPS z 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych);

– refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym ze statusem ZPCh.


2. Polityka zatrudniania osób niepełnosprawnych z perspektywy bilansu kosztów i korzyści ekonomicznych pracodawcy w nowych uwarunkowaniach prawnych:

nowe uwarunkowania prawne dofinansowań wynagrodzeń (art. 26 a. 1. i 1b. ustawy oraz rozporządzenie MPiPS z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8 z dnia 21 stycznia 2009r.);

realne dofinansowanie wynagrodzeń dla różnych stopni i rodzajów niepełnosprawności;

zmiany w preferencjach zatrudnienia niepełnosprawnych jako konsekwencja obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. regulacji prawnych w zakresie dofinansowań wynagrodzeń;

wskazania dla optymalizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych z punktu widzenia kosztów i korzyści pracodawcy (graficzna analiza wskaźnikowa w funkcji kosztów płacy).

3. Założenia zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Program szkolenia ma charakter autorski i podlega ochronie prawnej


KOSZT SZKOLENIA
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać tytuł i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy >>

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym
terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 061 640 23 20 w. 32;
e-mail: a.zimna@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 21;
e-mail: biuro@info-baza.pl


– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis >>

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument >>


Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574