Dodatek za pracę w nocy wyrówna minimalne pobory

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

Maj 11, 2009

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl ust. 5 przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej,
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych należy też dodatek m.in. za pracę w nocy. Zgodnie z przepisami do minimalnego wynagrodzenia (wynoszącego obecnie 1276 zł) możemy wliczać dodatek za pracę w nocy. Wskazuje na to treść załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń przyjęta przez GUS, do którego odsyła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z dn. 08.05.2009 r.