Pracodawca może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. Jak wskazuje jednak najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony.

W orzecznictwie SN w tej kwestii dominował dotychczas pogląd, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie uprawnień emerytalnych może stanowić samoistną podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę, a takie zwolnienie nie stanowi dyskryminacji pracownika ze względu na wiek czy płeć. Jednak w dwóch orzeczeniach z 2008 roku (w wyroku z 19 marca 2008 r., IPK 219/07 oraz uchwale z 19 listopada 2008 r., IPZP 4/08) SN stwierdził, że wypowiedzenie pracownicy umowy o pracę na czas nieokreślony wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury kolejowej stanowi dyskryminację ze względu na płeć. W związku z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego (55 lat) pracownica jest bowiem zmuszona przez pracodawcę do wcześniejszego skorzystania z uprawnień emerytalnych niż pracownik.

Sądy uznały, że takie wypowiedzenie narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (art. 18 par. 1 k.p. stanowiący o równym traktowaniu w zakresie rozwiązania stosunku pracy) i nie może być uznane za uzasadnione. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego, jeśli nie łączy się z faktycznym obniżeniem przydatności pracownika, nie może stanowić wyłącznej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z dn. 8.05.2009 r.