Zapomoga losowa dla pracownika ze względu na chorobę dziecka

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

maj 11, 2009


Pracownik ma niepełnosprawne dziecko, chore na ciężką I przewlekłą chorobę. Czy zapomoga wypłacona pracownikowi ze względu na chorobę dziecka jest zwolniona z podatku dochodowego?

Tak. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia długotrwała choroba, zatem należy się posłużyć potocznie rozumianym znaczeniem tego określenia. Z pewnością do kategorii chorób długotrwałych zaliczyć należy wszelkiego rodzaju choroby przewlekłe, które z kolei określane są jako zaburzenia lub odchylenia od normy mające jedną lub więcej następujących cech: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi i wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego.

Zapomoga wypłacona pracownikowi, którego dziecko z powodu choroby jest niepełnosprawne i wymaga stałej rehabilitacji, wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 11 maja 2009 r.