Uiszczamy podatek i wystawiamy fakturę

Rzeczpospolita , autor: Iwona Kaczanowska , oprac.: GR

maj 11, 2009


Odpłatne zbycie nakładów poczynionych na obcy środek trwały mimo pewnych wątpliwości interpretacyjnych jest uznawane za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT.
 
Zgodnie z art. 676 kodeksu cywilnego, jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. W momencie zakończenia umowy najmu właściciel środka trwałego może zatem przejąć nakłady poczynione przez najemcę za odpłatnością.

Opierając się na art. 47 k.c, zgodnie z którym część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, organy podatkowe uznają, że nakłady poczynione na obcym środku trwałym jako elementy, które nie mogą być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, nie stanowią towaru na gruncie ustawy o VAT.
 
Przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych kluczowe jest ustalenie momentu wykonania usługi w przypadku uzyskania przez najemcę zwrotu nakładów. Wówczas najemca zobowiązany byłby wystawić fakturę dokumentującą wykonanie usługi w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania umowy najmu. Rozliczenie nakładów poczynionych na obcym środku trwałym powinno zostać opodatkowane VAT jako odpłatne świadczenie usług i udokumentowane fakturą VAT wystawioną nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia rozwiązania umowy.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 marca 2009 r.