Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba przebywająca na urlopie wychowawczym musi poinformować swego pracodawcę o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie np. o prowadzonej działalności gospodarczej.

Na tle reguł podlegania ubezpieczeniom społecznym przez dorabiających podczas przerwy na macierzyństwo powstawało wiele kontrowersji. Powinny one zniknąć po wejściu w życie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe.

W odniesieniu do dorabiających na urlopach wychowawczych jedynie precyzuje ona obowiązki ubezpieczeniowe, ale ich nie zmienia. Inaczej będzie w wypadku osób dorabiających na urlopach macierzyńskich.

Dziś w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (należnego z ubezpieczenia pracowniczego) kobieta musi opłacać obowiązkowo składki emerytalne i rentowe, jeśli nie zawiesi prowadzonej działalności. Po nowelizacji, jeśli w tym czasie będzie prowadzić firmę, to nadal będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Będzie jednak mogła dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi takie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawa, którą  podpisał już Prezydent, najwcześniej może wejść w życie za cztery miesiące.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 maja 2009 r.