Spóźniona wypłata zysku oznacza kłopoty z fiskusem

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

maj 13, 2009


Z kodeksu spółek handlowych wynika, że wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli spółka się spóźni, udziałowcy mogą żądać odsetek, a jeśli opóźnienie jest zawinione, również naprawienia szkody wyrządzonej zwłoką.

Podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku na dywidendę sprawia, że spółka jest zobowiązana do jej wypłaty. Zobowiązanie staje się wymagalne w dniu określonym w uchwale wspólników. Należne kwoty ujmuje się na koncie „inne zobowiązania”, stają się bowiem kapitałem obcym. Jeśli spółka ich nie wypłaci, urząd skarbowy może uznać, że uzyskała przychód z nieodpłatnego świadczenia w wysokości odsetek, jakie należałoby uiścić za korzystanie z obcego kapitału na warunkach rynkowych (np. przy pożyczce z banku).

Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych, np. Izby Skarbowej w Rzeszowie (nr L IS. 1/1/4231/12/2007), w której stwierdzono, że przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje wtedy, kiedy roszczenie o wypłatę dywidendy stanie się wymagalne.
 
Aby wyeliminować ryzyko sporu z fiskusem, wspólnicy spółki z o.o. nie powinni określać terminu wypłaty dywidendy w uchwale, lecz zostawić tę decyzję zarządowi.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2009 r.