Zwolnienie lekarskie może zmniejszyć zobowiązania przedsiębiorcy

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

maj 13, 2009


Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest dla niej tylko ubezpieczenie chorobowe. Jednak jeśli do niego nie przystąpi i zachoruje, nie otrzyma od ZUS zasiłku i za ten miesiąc będzie musiała opłacić pełne składki.

Jeżeli dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje z powodu nieopłacenia w terminie należnej składki, ZUS może wyrazić zgodę na późniejsze jej uregulowanie.

W miesiącu, w którym osoba prowadząca działalność podlega ubezpieczeniom społecznym jedynie przez część tego miesiąca, ma prawo do pomniejszenia podstawy wymiaru składek W tym celu dzieli kwotę pełnej podstawy przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca, a wynik mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

Prawo do takiego działania przysługuje także w razie niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu osoba prowadząca działalność gospodarczą spełnia warunki do przyznania zasiłku z ubezpieczeń społecznych.


Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2009 r.