Nie ze wszystkimi pracownikami można się rozstać

Rzeczpospolita , autor: IRB , oprac.: GR

maj 15, 2009


Zwolnienie z pracy osoby chronionej przed wypowiedzeniem może usprawiedliwiać ogłoszenie upadłości czy likwidacja zakładu pracy. Inne przypadki, poza ciężkim przewinieniem pracownika, nie dają pracodawcy takiego prawa.

Przepisy prawa pracy chronią przed rozwiązaniem stosunku pracy niżej wymienione kategorie pracowników:

– Pracownicy przebywający na urlopie wypoczynkowym lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. (wyjątek tryb dyscyplinarny). Bezpiecznie nie mogą się natomiast już czuć osoby, które przebywają na zwolnieniach lekarskich.

– Pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, którzy chronieni są od dnia złożenia wniosku przez pracownika o urlop wychowawczy do dnia zakończenia urlopu.

– Pracownicy w wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia jej uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

– Pracownice w ciąży, a także korzystające z  urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży ani w trakcie urlopu macierzyńskiego. Wyjątek stanowią sytuacje uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy takiej osoby. Jeśli w firmie działają związki zawodowe i reprezentują ciężarną lub osobę na macierzyńskim, to muszą wyrazić zgodę na rozwiązanie z nią umowy.

– Działacze związkowi, którzy są  chronieni już na etapie zakładania związku zawodowego. Trzech członków komitetu założycielskiego, którzy zostaną wskazani z imienia i nazwiska podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę przez sześć miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego. Jeżeli nie zostaną wskazani, wówczas ochrona przysługuje tylko przewodniczącemu komitetu założycielskiego.


Opracowanie: Zbigniew Szczepaniak

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 maja 2009 r.