Renta za wypadek w szczególnych okolicznościach…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 19, 2007

Oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaje państwowy inspektor.

Osoba ubiegająca się o rentę w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną omawianym wypadkiem zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku, a osoba ubiegająca się o świadczenie z tytułu choroby zawodowej – decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Podstawowym warunkiem przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w szczególnych okolicznościach lub chorobą zawodową jest stwierdzenie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wskutek takiego wypadku lub choroby przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Niezdolność ta może być trwała lub okresowa. W pierwszym przypadku ZUS przyznaje rentę na stałe, a w drugim – na przewidywany czas trwania tej niezdolności. Przyznanie omawianej renty nie jest uzależnione od powstania niezdolności do pracy w określonym czasie czy też udowodnienia określonego stażu ubezpieczeniowego. Renta ta nie przysługuje osobie poszkodowanej wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tej osoby. Nie ma ona również prawa do tego świadczenia, jeśli będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku i zostało to udokumentowane w aktach sprawy przez odpowiednie organy policji lub prokuratury.

Z kolei uprawnionym członkom rodziny osoby, która zmarła wskutek wymienionego wypadku lub choroby zawodowej, przysługuje renta rodzinna, pod warunkiem stwierdzenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS związku śmierci zmarłego z tym wypadkiem lub chorobą. Członkami rodziny, które mogą ubiegać się o to świadczenie, są: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, rodzice, osoby przysposabiające, ojczym i macocha, jeżeli spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (wymienione na str. 17-19).

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej jednym z wymienionych wypadków w szczególnych okolicznościach lub chorób zawodowych, a także renty rodzinnej wynosi 120 proc. kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Obecnie renty wynoszą 716,95 zł (w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej) oraz 551,48 zł (w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Więcej Gazeta Prawna.