Czy pracownikowi w wieku przedemerytalnym można zmienić warunki pracy i płacy?

Gazeta Prawna , autor: Agnieszka Lechman-Filipiak , oprac.: GR

maj 17, 2009


Zgodnie z art. 43 k.p. pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi w wieku przedemerytalnym, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu:

– na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub ich grupy, do której należy taki pracownik (np. pracodawca obniżył wynagrodzenie wszystkim pracownikom z powodu trudności ekonomicznych), lub

– na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników może wypowiedzieć dotychczasowe warunki umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym w razie konieczności dokonywania zwolnień na podstawie tej ustawy. O ile wypowiedzenie warunków umowy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi objętemu szczególną ochroną przysługuje dodatek wyrównawczy.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 15 maja 2009 r.