US – z wnioskiem o przywrócenie terminu składamy też odwołanie!

Rzeczpospolita , autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

Maj 17, 2009


Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji urzędu skarbowego należy złożyć też odwołanie.
 
Urząd kontroli skarbowej ustalił podatnikom zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji, wskazując na nieprawidłowości w jej doręczeniu. Izba skarbowa jednak odmówiła.

Podatnicy wnieśli więc skargę do WSA. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie. Stwierdził, że organ podatkowy rozpatrzył merytorycznie wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wymiarowej pomimo tego, iż skarżący jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu nie złożył samego odwołania. Sąd wskazał, że konsekwencją niezłożenia przez skarżącego odwołania powinno być pozostawienie jego wniosku o przywrócenie terminu bez rozpatrzenia po uprzednim wezwaniu go do usunięcia braków formalnych wniosku przez złożenie odwołania.

Niedopełnienie obowiązku złożenia odwołania jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia stanowi brak formalny podania. Organ podatkowy właściwy do rozpoznania odwołania powinien wezwać stronę do usunięcia braku w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
 
W wyroku z 15 listopada 2006 r. (IIFSK1441/05) NSA zaznaczył, że dopełnienie wymaganej przez prawo czynności nie stanowi składnika pisma, a tym samym zaniechanie jej dokonania nie może być zaliczone do kategorii braków formalnych podania.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 maja 2009 r.