Jak założyć własną firmę ze środków EFS?

Rzeczpospolita , autor: Karolina Baca i Piotr Mazurkiewicz , oprac.: GR

maj 17, 2009


Jest kilka rodzajów dotacji na założenie własnej firmy. Niektóre z Europejskiego Funduszu Społecznego sięgają nawet 40 tys. zł. Pomoc jest bezzwrotna, pod warunkiem że nowa firma będzie działać minimum rok. Uczestnicy muszą spełnić też jeden warunek przed przystąpieniem do projektu: nie można posiadać zarejestrowanej działalności przez rok poprzedzający wystąpienie o dotację. Osoby zainteresowane dotacjami powinny się zgłaszać do urzędów pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub innych organizacji, których aktualną listę dla każdego województwa można znaleźć na stronie www.mrr.gov.pl.

Aby otrzymać wsparcie wymagane są następujące dokumenty:

–  biznesplan w formie kilkustronicowego formularza;

– poręczenie na 1,5-krotnosć otrzymanej kwoty, na wypadek gdyby firma nie działała przez wymagany rok albo otrzymane środki zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem. Zabezpieczeniem może być lokata, weksel lub poręczenie złożone przez inną osobę;

– wniosek o dotację ze szczegółowym opisem, na co zostanie wydana. Trzeba też dołączyć wszelkie świadectwa szkolne lub dyplomy, zaświadczenia o kursach i szkoleniach;

– załączniki w tym m.in. oświadczenia, że starający się o dotację jest bezrobotny, o jego sytuacji materialnej i zobowiązaniach, nie zaleganiu z podatkami, składkami na ZUS, tytuł prawny do lokalu, w którym będzie działała firma.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 maja 2009 r.