Usługi ZUS dostępne na platformie ePUAP

ZUS (2009-05-19), autor: ZUS , oprac.: GR

maj 19, 2009

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie dotyczące świadczenia usług ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP.

Porozumienie podpisane przez Podsekretarza Stanu MSWiA Witolda Drożdża i Członka Zarządu ZUS ds. Informatyki Piotra Starzyka, jest kolejnym krokiem mającym na celu ułatwienie obywatelom załatwianie spraw urzędowych przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Porozumienie umożliwia osobom posiadającym certyfikat kwalifikowany złożenie w ZUS za pośrednictwem ePUAP następujących dokumentów:

– Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN),

– Wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS),

– Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej (ZUS-ERU),

– Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ),

– Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) (ZUS-EPW).

Dostępne na platformie ePUAP formularze posiadają mechanizmy ułatwiające wypełnianie wniosków oraz pozwalające zweryfikować wprowadzane informacje. Dzięki takim usprawnieniom wypełnienie oraz wysłanie poprawnego dokumentu elektronicznego jest znacznie łatwiejsze i szybsze, niż dokumentu papierowego. ZUS udzieli obywatelowi odpowiedzi w formie wybranej przez wnioskodawcę: elektronicznej lub papierowej do odbioru osobistego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Elektroniczne przesyłanie dokumentów pomiędzy wnioskodawcą, a ZUS-em odbywa się sprawnie i szybko. Nie trzeba tracić zatem czasu na wizytę w urzędzie i stanie w kolejkach. Obywatel nie ponosi także opłat komunikacyjnych i pocztowych. Przekazanie wniosków jest dokumentowane urzędowymi poświadczeniami przedłożenia i doręczenia.

Powyższe usługi są dostępne w Internecie także na stronie ZUS (http://eup.zus.pl ). W przyszłości lista wniosków które można składać za pośrednictwem ePUAP zostanie rozszerzona.