Kto i w ramach jakich procedur może kontrolować przedsiębiorcę

Rzeczpospolita (2009-05-21), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

Maj 21, 2009

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego umocowanej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności. Ponadto trzeba doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli jedynie po okazaniu legitymacji (art. 79a ust. 2).

Upoważnienie do kontroli zgodnie z art. 79a ust. 6 powinno zawierać co najmniej:

1. wskazanie podstawy prawnej; oznaczenie organu kontroli;

2. datę i miejsce wystawienia;

3. imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;

4. oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;

5. określenie zakresu kontroli;

6. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

7. podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

8. pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. Zmiany osób upoważnionych do wykonania kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymagają każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Jednocześnie takie zmiany nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego wcześniej terminu zakończenia kontroli.

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

Czynności powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie nie zakłócający funkcjonowania kontrolowanej firmy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny jego działalność gospodarczą, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

Przedsiębiorca musi prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka ma dokumentować liczbę kontroli jego działalności i czas ich trwania
Nie można przeprowadzać więcej niż jednej kontroli jednocześnie. Czas trwania wszystkich kontroli w jednej firmie w ciągu roku kalendarzowego jest limitowany, zgodnie z art. 83 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie.

Jakie inspekcje mogą skontrolować działalnością przedsiębiorstwa?

Państwowa Inspekcja Pracy zgodnie może skontrolować m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad BHP, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

Sanepid zweryfikuje warunki i higienę pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kontrolować m.in. prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek.

Urząd Skarbowy sprawdzi, czy podatnik/płatnik wywiązuje się on z przepisów prawa podatkowego.

Straż Graniczna sprawdzi m.in. czy są przestrzegane przepisy dotyczące legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Służba Celna dokonuje kontroli na podstawie ustawy z 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz. U z 2004 nr 156, poz. 1641 ze zm.).

PFRON sprawdza, czy pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne i korzystający z dofinansowania wykorzystują zgodnie z przeznaczeniem przyznane środki finansowe.

Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych sprawdza legalność przetwarzania danych osobowych.
Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 21.05.2009r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 maja 2009 r.


Zakres kontroli jakie wśród pracodawców osób niepełnosprawnych przeprowadzają pracownicy PFRON i Urzędów Wojewódzkich będzie omówiony na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza

(Poznań, Warszawa, Łódź, Kraków, Bydgoszcz, Wrocław)
zobacz więcej >>