Jakie przychody nie powodują zawieszenia lub zmniejszenia emerytury i renty?

Rzeczpospolita (2009-05-22), autor: Sylwia Wojciechowska , oprac.: GR

maj 24, 2009

Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, może dorobić do świadczenia otrzymywanego z ubezpieczenia społecznego, musi jednak pamiętać, ze przepisy prawa przewidują limity w tym zakresie.

Jak pisze Rzeczpospolita prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te są zmniejszane w razie osiągania przychodu z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy również pamiętać, że rencista lub emeryt osiągający przychód z dwóch lub więcej tytułów rozliczany jest z jego łącznej kwoty – niezależnie od tego, czy z obu opłaca składki na ubezpieczenia.

Przychody, które nie spowodują utraty lub zmniejszenia prawa do świadczeń:

– honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej,

– darowizny czy wygrane w grach losowych, przychody z najmu (z wyjątkiem najmu w ramach działalności gospodarczej),

– ograniczenia nie dotyczą ponadto emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) – mogą oni zarobkować bez ograniczeń.

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu w razie osiągnięcia przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Aktualnie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r. wynosi 4025,60 zł. Kwota ta stanowi dopuszczalną granicę przychodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę, której przekroczenie spowoduje, że wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura lub renta ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

Obowiązujące kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą:

467,09 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

350,34 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

397,05 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 maja 2009 r.