Zwolnienie indywidualne a zwolnienie grupowe

Państwowa Inspekcja Pracy (2009-05-28), autor: PIP , oprac.: GR

maj 28, 2009

Kiedy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) będą miały miejsce zwolnienia grupowe, a kiedy indywidualne?

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Zwolnienia grupowe wystąpią, jeżeli u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników następuje konieczność rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron – jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

– 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

– 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

– 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Należy zaznaczyć, że w ww. limitach uwzględnia się również tych pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia rozwiązano stosunki pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników (art. 1 ust. 1 i 2 ustawy).

Natomiast tzw. zwolnienia indywidualne będą miały miejsce wtedy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników będzie musiał zwolnić z przyczyn niedotyczących pracowników – jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron – w okresie nieprzekraczającym 30 dni mniejszą liczbę pracowników niż w przypadku zwolnień grupowych, tzn. mniej niż:

– 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

– 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

– 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników (art. 10 ust. 1 ustawy).