Wspólnicy likwidowanej spółki cywilnej odzyskają VAT

Rzeczpospolita (2009-05-29), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

maj 31, 2009

WSA w Warszawie: „Byłym wspólnikom zlikwidowanej spółki cywilnej przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, jeśli tylko nie ma nieprawidłowości mających wpływ na zobowiązanie podatkowe zlikwidowanej spółki.

Nie można uznać wspólników spółki cywilnej skreślonej z ewidencji podatników VAT za jej następców prawnych sensu stricte. Pomiędzy prawami i obowiązkami spółki cywilnej jako podatnika VAT zachodzi nie mniejsza niż wynikająca z następstwa prawnego tożsamość z prawami i obowiązkami wspólników tej spółki (osób fizycznych) istniejącymi również po skreśleniu spółki z ewidencji podatników.

Spółka cywilna zgodnie z art. 15 ustawy o VAT jest podatnikiem podatku od towarów i usług jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.
 
Zdaniem sądu spółka cywilna nie jest podmiotem praw i obowiązków podatkowych w zakresie VAT całkowicie odrębnym od jej wspólników. Podmiotami wykonującymi prawa i obowiązki zlikwidowanej, a więc nieistniejącej jako podmiot prawa, spółki cywilnej są wspólnicy.

Art. 96 ust. 6 ustawy o VAT wiąże wykreślenie spółki jako podatnika z rejestru nie z ustaniem jej bytu prawnego, lecz z zaprzestaniem działalności. Należy jednak mieć na uwadze przede wszystkim treść art. 14 ust 9 ustawy o VAT, z którego należy odczytać istnienie swego rodzaju bytu prawno-podatkowego spółki cywilnej po jej wykreśleniu z rejestru podatników VAT, skoro zgodnie z tym przepisem przewiduje się zwrot nadwyżki podatku naliczonego za ostatni okres prowadzenia działalności spółki już po jej wykreśleniu, a więc po ustaniu zarówno prawno-podatkowego, jak i cywilnoprawnego bytu tej spółki. Podmiotem praw wynikających z tej normy nie może być zatem zlikwidowana spółka, ale tylko jej wspólnicy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 maja 2009 r.