Tylko stronie fiskus zwróci wydatki związane ze stawiennictwem

Rzeczpospolita (2009-05-31), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

Maj 31, 2009

WSA w Gliwicach: „Organy podatkowe nie muszą uwzględniać wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa pełnomocnika spółki. Taki zwrot przysługiwałby bowiem tylko spółce.

Podatnik, decydując się na powierzenie obsługi księgowej zewnętrznemu podmiotowi, rezygnuje z osobistego prowadzenia swoich spraw przed organem podatkowym i na przedstawiciela biura rachunkowego ceduje całość obowiązków w tym zakresie.

Skorzystanie z uprawnienia do rezygnacji z osobistego działania członków zarządu spółki i wyręczenie się w tym zakresie pełnomocnikiem nie może być uznane za poniesienie kosztów bezpośrednio związanych z rozstrzygnięciem sprawy, które podlegałyby zwrotowi na rzecz strony czy też jej pełnomocnika.

Pełnomocnicy stron nie są objęci art. 265 ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 265 § 1 pkt 1 i 2 ordynacji podatkowej do kosztów postępowania zalicza się:

– koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy ustalone zgodnie z przepisami o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym, oraz

– koszty związane z osobistym stawiennictwem strony, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się.

Wydatki związane ze zgłoszeniem się w siedzibie organu podatkowego pełnomocnika przedsiębiorcy wezwanego do stawienia się celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności sprawdzających nie są wymienione w katalogu zawartym w art. 265 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej.

Wydatki poniesione w postępowaniu podatkowym przez stronę na wynagrodzenie pełnomocnika mają charakter pośrednio związany z rozstrzygnięciem sprawy i nie mogą być zakwalifikowane do kosztów postępowania w rozumieniu art. 265 § 2 ordynacji podatkowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 maja 2009 r.