Jak liczy się wysokość zasiłku macierzyńskiego

Rzeczpospolita (2009-06-03), autor: Sylwia Wojciechowska , oprac.: GR

cze 3, 2009

W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę o tym, ile tego świadczenia dostanie, zadecydują nie tylko pensja zasadnicza, ale również otrzymywane premie.

Na podstawie art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

– urodziła dziecko;

– przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do dziesiątego roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

– przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do dziesiątego roku życia.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wysokości dochodów z osiąganiem których wiąże się opłacanie obowiązkowych lub dobrowolnych składek na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru i stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli okres ubezpieczenia był krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Jeżeli w tym okresie ubezpieczony nie osiągnął wynagrodzenia wskutek usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

– wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;

– przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Co ważne, premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 czerwca 2009 r.