Amortyzacja programu komputerowego

Rzeczpospolita (2009-06-04), autor: Tomasz Krywań , oprac.: GR

czerwiec 4, 2009

Zakupione programy komputerowe są, z reguły, podlegającymi amortyzacji wartościami niematerialnymi i prawnymi (jako licencje lub jako autorskie prawa majątkowe; zob. art. 22b ust i pkt 4 i 5 ustawy o PIT), ale od tej zasady są wyjątki.

Jeden z nich dotyczy kupowanych łącznie z komputerem programów niezbędnych do jego uruchomienia. Przyjmuje się, że wówczas oprogramowanie jest elementem zestawu komputerowego jako środka trwałego, a w konsekwencji jego wartość powiększa wartość początkową tego zestawu komputerowego.

Odmiennie od oprogramowania systemowego traktowane jest oprogramowanie użytkowe, a więc niezbędne do realizacji potrzeb danego użytkownika.

Licencje na takie oprogramowanie traktowane są jako odrębne składniki majątku, a wydatki na ich zakup są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub amortyzowane jako wartości niematerialne i prawne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 czerwca 2009 r.