Jak liczyć kryterium dochodowe

Rzeczpospolita (2009-06-05), autor: CYRAN , oprac.: GR

cze 7, 2009

Czy ustalając kryterium dochodowe MOPS, może wliczyć dodatek pielęgnacyjny i mieszkaniowy?

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekroczył kwoty 416 zł, oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł. Kwoty te ustawodawca nazwał kryterium dochodowym.

Do dochodu nie wlicza się następujących składników:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– wartości świadczeń w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

– zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Z powyższego wynika zatem, że obliczając kryterium dochodowe, od którego zależy przyznanie zasiłków z pomocy społecznej, należy uwzględnić zarówno otrzymane kwoty dodatku pielęgnacyjnego, jak i dodatku mieszkaniowego. Świadczenia te należą co prawda do kategorii socjalnych, ale nie mają jednorazowego charakteru (są to świadczenia okresowe).

Nie można ich również zaliczyć do świadczeń w naturze.Należy podkreślić, że spełnienie przesłanek określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej nie jest wystarczającym uzasadnieniem i gwarancją jej przyznania. Jak bowiem stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 10 lipca 2008 r., w ustawie określono przesłankę obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

Wobec tego bierna bądź roszczeniowa postawa podmiotów objętych pomocą społeczną może spowodować odmowę przyznania świadczenia z pomocy społecznej bądź wstrzymania jego wypłaty.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 czerwca 2009 r.