W okresie zasiłkowym umowę najlepiej rozwiązać za porozumieniem stron

Rzeczpospolita (2009-06-12), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

cze 14, 2009

Pracownik przebywa z na zasiłku chorobowym od 20 stycznia 2009 r. Okres zasiłkowy 182 dni wyczerpie się 20 lipca 2009 r. Pracownik złożył do ZUS wniosek o rentę 2 kwietnia 2009 r. Natomiast 29 kwietnia lekarz orzecznik przeprowadził jego bezpośrednie badanie i dokonał analizy przedstawionej dokumentacji. Ustalił częściową niezdolność do pracy aż do 20 kwietnia 2010 r. Pracodawca wypłacił zasiłek chorobowy do 30 kwietnia br. Aktualnie trwają ustalenia z oddziałem ZUS, czy wypłacany będzie zasiłek chorobowy do 20 lipca 2009 r., czy renta. Kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem? Kiedy pracodawca ma w tej sytuacji wypłacić odprawę?

Zgodnie z art. 92′ § 1 Kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Wypłata odprawy może zatem nastąpić dopiero po ustaniu stosunku pracy. W okresie, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu, pracodawca ma ograniczone możliwości rozwiązania z nim umowy o pracę. Jeśli strony chcą rozwiązać umowę przed upływem okresu zasiłkowego, mogą to zrobić w drodze porozumienia stron.

Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje dopiero z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2009 r.