Oszczędzanie na emeryturę i rentę będzie można kontynuować w dowolnym momencie

Gazeta Prawna (2009-06-10), autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

cze 15, 2009

Od 1 września 2009 r. osoby, które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, będą zgłaszały do ZUS wniosek o ubezpieczenie w terminie przez nie wybranym. Obecnie wyłącznie ci, którzy chcą dobrowolnie kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mają 30 dni od ich ustania na złożenie wniosku.

Zgodnie z art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym przysługuje:

– małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą,

– osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

– studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,

– wnioskodawcom odbywającym na podstawie nieodpłatnych umów cywilnoprawnych staż adaptacyjny w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności -w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

– alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do ukończenia 25 roku życia.

Ustawa wskazuje także inne osoby, które mogą dobrowolnie kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ich ustaniu np. pracownicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz obywateli polskich wykonujących pracę za granicą i w zagranicznych firmach w Polsce, jeżeli nie mają one u nas swojej siedziby ani przedstawicielstwa. Przepisy nie limitują wprawdzie okresu trwania dobrowolnego ubezpieczenia, zastrzegają jednak, że jeśli trwa dłużej niż dziesięć lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty tzw. minimalnego świadczenia. Podstawa wymiaru składek dla osób kontynuujących ubezpieczenie nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Więcej w Gazecie Prawnej z 10 czerwca 2009 r.