Kiedy ZUS zawiesi, a kiedy zmniejszy świadczenie…

Gazeta Prawna , autor: AUTOR NIEZNANY , oprac.: GR

mar 20, 2007

Osoba otrzymująca świadczenie albo zasiłek przedemerytalny może już na początku roku rozliczeniowego, który trwa od 1 marca do końca lutego następnego roku kalendarzowego, obliczyć, czy osiągane przychody spowodują zawieszenie świadczenia, jego zmniejszenie, czy też nie będą miały wpływu na jego wysokość. Od początku roku rozliczeniowego znane są bowiem obowiązujące na cały rok dopuszczalna i graniczna kwoty przychodów. Należy pamiętać, że przychód jest rozliczany w skali roku, co oznacza, że wysokie zarobki osiągnięte nawet w bardzo krótkim czasie mogą spowodować zawieszenie prawa do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego albo zmniejszenie ich wysokości w całym roku rozliczeniowym.

Rodzaje uwzględnianych przychodów

Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom społecznym oraz z tytułu służby. Za działalność tę uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo pozarolniczą działalność. Jaka działalność podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rodzaje, działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego wymieniliśmy na str. B2. Podkreślić trzeba, że dla ustalenia, czy osiągany przychód wpływa na zawieszenie, czy też zmniejszenie zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego nie ma znaczenia to, czy świadczeniobiorca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, czy też jest z tego obowiązku zwolniony z uwagi na podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu.

Konsekwencja zasady, że wszystkie przychody z tytułów wymienionych w ramce mogą mieć wpływ na zawieszenie albo zmniejszenie świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych, jest następująca: przychody uzyskane z tytułów niewy-mienionych w ramce nie mają wpływu na wysokość zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Zatem przychody takie, jak np. darowizny, pożyczki, wygrane w grach losowych pozostają bez wpływu na wysokość świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.

Warto zapamiętać, że przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych z tytułu działalności wykonywanej przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia.

Osoba przeliczająca, czy osiąganie dodatkowych przychodów jest opłacalne, musi wiedzieć, że przychód wpływający na zawieszenie świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych, czy też zmniejszenie ich wysokości, uwzględnia się w wysokości stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zatem na przykład w przypadku pracowników należy uwzględnić przychód w kwocie, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracownicy muszą pamiętać, że nie wszystkie przychody uzyskiwane ze stosunku pracy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Więcej Gazeta Prawna.