Zwrot wydatków dla kierowców jest zwolniony od podatku

Rzeczpospolita (2009-06-18), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 19, 2009

Jeżeli kierowca wykonujący polecenia służbowe pracodawcy w kraju i poza jego granicami będzie ponosił dodatkowe koszty, to przysługująca mu dieta i inne należności korzystają ze zwolnienia od PIT.

Z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w przepisach wykonawczych, tj. do wysokości określonej w rozporządzeniach z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 ze zm.) oraz na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 ze zm.).

Ryczałt w walucie obcej przyznany na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i innych drobnych wydatków w czasie zagranicznych podróży służbowych pracownika nie jest ekwiwalentem za pracę wykonywaną za granicą, a zatem nie może być traktowany jako składnik wynagrodzenia za pracę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 czerwca 2009 r.