Na remonty obowiązuje 7-proc. stawka…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 20, 2007

Izba Skarbowa w Rzeszowie rozstrzygnęła kwestię wysokości stawki VAT stosowanej dla opodatkowania robót budowlanych związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkalny.

Gmina jest w trakcie przetargu na roboty remontowo-budowlane związane z przebudową nieużytkowanego dla celów dydaktycznych budynku szkoły na budynek mieszkalny (mieszkania komunalne). W budynku są użytkowane dwa mieszkania komunalne. Gmach został objęty projektem przebudowy, a procedura uzyskania pozwolenia na przebudowę szkoły na mieszkania komunalne jest w toku. Powstała wątpliwość, jaką stawką VAT należy opodatkować roboty objęte projektem przebudowy.

Zgodnie z art. 146 ust. 1; pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) od dnia przystąpienia Polski do UE do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 proc. w odniesieniu m.in. do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a także obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

O przeznaczeniu budynku, którego dotyczą prace polegające na budowie i remontach, przesądza przy zmianie sposobu użytkowania pozwolenie na budowę właściwego organu według przepisów prawa budowlanego.

W omawianym przypadku rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek mieszkalny, a więc zamierzenie budowlane dotyczy obiektu budownictwa mieszkaniowego.

Wobec tego dla opodatkowania VAT sprzedaży robót budowlanych objętych tym pozwoleniem ma zastosowanie stawka VAT w wysokości 7 proc. do 31 grudnia 2007 r.

Więcej Gazeta Prawna.