Kiedy spółki i udziałowcy nie muszą płacić podatku od dywidendy?

Rzeczpospolita (2009-06-24), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

cze 25, 2009

Spółki z o.o. i akcyjne powinny unikać sytuacji, gdy posiadają mniej niż 10% udziałów w kapitale innej spółki. To dlatego, że muszą wtedy zapłacić podatek od otrzymanej dywidendy. Gdy kwotę tę będą przekazywać swoim udziałowcom, oni także zapłacą podatek.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19%.

Spółki kapitałowe często są zwolnione od tego podatku, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

– wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem CU, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

– uzyskującym dochody jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Polsce lub w innym państwie UE lub w należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

– spółka uzyskująca przychód ma bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, która wypłaca,

– odbiorcą dochodów (przychodów) jest spółka, o której mowa w pkt 2, albo zagraniczny zakład tej spółki.

Zwolnienie ma zastosowanie wówczas, gdy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce posiada co najmniej 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez dwa lata. Zwolnienie ma również zastosowanie w sytuacji, gdy dwa lata nieprzerwanego posiadania co najmniej 10% udziałów (akcji) upływają po dniu uzyskania dochodów. W przypadku niedotrzymania tego warunku spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Musi to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 czerwca 2009 r.