Opracowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2009 r.Rozliczenie składek emerytalnych od lipca 1999 r. do kwietnia 2009 r.

Analiza przedstawia odrębnie sytuację członków wszystkich 14 działających funduszy.
Różnice w wysokości zgromadzonego na rachunkach w funduszach emerytalnych wynikają z wysokości stóp zwrotu wypracowanych przez dany fundusz oraz wysokości opłat od składki i za zarządzanie pobieranych przez zarządzające funduszem powszechne towarzystwo emerytalne.

Średnia wartość środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym wyniosła 25 018,20 zł. Należy podkreślić, że najwięcej środków na przyszłą emeryturę gromadzą członkowie tych funduszy, które w chwili obecnej stosują zdecydowanie niższe niż maksymalne wynikające z przepisów wysokości opłat.

Najniższy poziom relacji realnej wartość kapitału zgromadzonego na rachunkach w OFE do skumulowanej kwoty przekazanych funduszom składek odnotowano na koniec lutego 2009 r.

Wartość kapitału w OFE była wtedy niższa o od 21,1 punktu procentowego do 27,6 punktu procentowego od inflacji z tego okresu. Od marca br. OFE stopniowo zaczęły odrabiać straty i na koniec maja 2009 r. wartość kapitału w OFE była niższa o od 15,0 punktów procentowych do 21,7 punktu procentowego od inflacji z tego okresu.

Po przeprowadzonej waloryzacji, której podlegają nieprzekazane do otwartego funduszu emerytalnego składki ewidencjonowane na koncie w I filarze (przy założeniu takiej samej wysokości składek wpłaconych do OFE i ZUS), wartość zgromadzonych środków wyniosłaby 27 875,42 zł, co oznacza, że na koniec maja 2009 r. kapitał w ZUS był wyższy o od 1 924 zł do 3 698 zł od kapitału zgromadzony w OFE. Relacja między kapitałem w ZUS a wartością skumulowanych składek wzrosła do 39%.

Przedstawionych wyników nie można traktować jako informacji o wysokości oszczędności emerytalnych zgromadzonych na indywidualnym rachunku w OFE lub indywidualnym koncie w ZUS.

Kwota środków zgromadzonych na indywidualnych rachunkach zależy bowiem od:

– wysokości opłacanych i przekazanych do OFE składek oraz terminów ich przekazania;

– ciągłości ubezpieczenia lub ewentualnych okresów nieopłacania składek;

– wysokości opłat pobieranych przez OFE;

– wyników inwestycyjnych OFE;

– wskaźnika waloryzacji w ZUS;

– faktu ewentualnej zmiany funduszu.

Należy również pamiętać, że przyszła emerytura będzie tym wyższa, im dłuższe są okresy opłacania składek oraz wyższy jest wiek, w którym rozpocznie się pobieranie świadczenia.

Pobierz opracowanie MPiPS »