Opłaty odliczamy wtedy gdy je ponosimy

Rzeczpospolita (2009-06-25), autor: JB , oprac.: GR

cze 28, 2009

Podatek od nieruchomości płacony za dany rok stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia, czyli ujęcia go w księgach rachunkowych. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 marca 2009 r. (ITPB3/423-56/09/PS).

Aby ustalić moment potrącalności wydatków, należy prawidłowo określić ich charakter. Ustawa przewiduje dwie kategorie kosztów: bezpośrednio związane z przychodami oraz inne. Jak wynika z art. 15 ust 4 ustawy o CIT, koszty bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 czerwca 2009 r.