Termin składania wniosku Wn-U-G

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2009-06-30), autor: Przemysław Kaczyński , oprac.: GR

lip 1, 2009

Informacja PFRON z 30 czerwca 2009 r.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 42) w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osoba niepełnosprawną prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z tym przepisem osoba niepełnosprawną prowadząca działalność gospodarczą może składać wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne nie wcześniej niż po ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, którego ten wniosek dotyczy.

Wynika to z zakresu informacyjnego tego wniosku. Wnioskodawca wypełnia bowiem między innymi pozycje 16 i 17 Wn-U-G, w którym wykazuje liczbę dni w danym miesiącu, w którym jako osoba niepełnosprawna prowadzi działalność gospodarczą oraz ogólną liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej we wspomnianym miesiącu.

Należy zauważyć, że przed upływem danego okresu sprawozdawczego wnioskodawca nie może składać oświadczenia dotyczącego stanu przyszłego, np.: we wniosku za kwiecień 2009 r. złożonym 15 kwietnia 2009 r. nie może w poz. 16 i 17 Wn-U-G wnioskodawca nie może wykazać 30 i 30 (lub nie wypełniając żadnej z tych pozycji- złożyć oświadczenie woli równoznaczne z wykazaniem w poz. 16 i 17 wartości 30), ponieważ w dniu złożenia tego oświadczenia woli, jakim jest wniosek, wnioskodawca nie odnosił się do okoliczności pewnych, a przypuszczalnych. Należy bowiem zauważyć, że po dniu złożenia wniosku a przed upływem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego mogą zaistnieć okoliczności powodujące, że złożone oświadczenie woli nie będzie mogło być ocenione jako zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, np.: wnioskodawca może umrzeć, utracić status osoby niepełnosprawnej lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Należy także pamiętać, że okoliczności te mają wpływ także na ostateczną wysokość refundacji.

Ponadto informujemy, iż Fundusz w przypadku otrzymania wniosku złożonego w niedopuszczalnym terminie zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia będzie wzywał wnioskodawcę do usunięcia uchybień w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania z pouczeniem, iż w przypadku nieusunięcia przedmiotowych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie wniosek pozostanie bez rozpoznania.