Niepełnosprawny biznesmen wypełnia wniosek na formularzu Wn-U-G

Rzeczpospolita (2009-07-06), autor: SYG , oprac.: GR

lip 7, 2009

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, ubiegając się o refundacją składek, musi złożyć wniosek do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy to podanie.

Niepełnosprawny, który prowadzi działalność gospodarczą, może składać wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne nie wcześniej niż po ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, którego ten wniosek dotyczy.

Dlaczego? Wyjaśnia PFRON. Przed upływem danego okresu sprawozdawczego wnioskodawca nie może składać oświadczenia dotyczącego stanu przyszłego, np. we wniosku za kwiecień 2009 r. złożonym 15 kwietnia 2009 r. nie może w poz. 16 i 17 Wn-U-G wykazać 30 i 30 (lub, nie wypełniając żadnej z tych pozycji, złożyć oświadczenie woli równoznaczne z wykazaniem w poz. 16 i 17 wartości 30), ponieważ w dniu złożenia tego oświadczenia woli, jakim jest wniosek, wnioskodawca nie odnosił się do okoliczności pewnych, tylko przypuszczalnych.

Trzeba mieć na uwadze, że po dniu złożenia wniosku, a przed upływem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego mogą zaistnieć okoliczności powodujące, że złożone oświadczenie woli nie będzie mogło być ocenione jako zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, np. wnioskodawca może umrzeć, utracić status osoby niepełnosprawnej lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. A właśnie te okoliczności mają wpływ także na ostateczną wysokość refundacji. W przypadku otrzymania wniosku złożonego w niedopuszczalnym terminie będzie wzywał wnioskodawcę do usunięcia uchybień.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 lipca 2009 r.