Przedsiębiorca może pytać ZUS o wykładnię przepisów

Rzeczpospolita (2009-07-08), autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

lip 13, 2009

Jeżeli firma ma wątpliwości, w jaki sposób zastosować do swojej sytuacji przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, może się zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie wiążącej pisemnej interpretacji przepisów.

Jeżeli firma ma wątpliwości, w jaki sposób zastosować do swojej sytuacji przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, może się zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie wiążącej pisemnej interpretacji przepisów.

Od 20 września 2008 r., odkąd zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ZUS ma obowiązek wydawania interpretacji w sprawie składek.

O interpretację przepisów może się ubiegać jedynie przedsiębiorca, a zatem osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą. Takiego prawa nie ma natomiast płatnik składek, który nie ma statusu przedsiębiorcy. O interpretację nie może także wnioskować wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.

We wniosku przedsiębiorca musi przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe dotyczące indywidualnie oznaczonej sprawy. Koniecznie ma wskazać własne stanowisko w tej sprawie. W razie gdyby ZUS nie wydał interpretacji w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku, to należy uznać, że od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin jej wydania, obowiązuje interpretacja przedstawiona przez przedsiębiorcę.

Interpretacji podlegają tylko te dotyczące ubezpieczeń społecznych, które regulują, za kogo i od jakiej podstawy powinny być opłacane składki. Natomiast nie można już zwrócić się do ZUS o wyjaśnienia w kwestii objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 lipca 2009 r.