Nie wiadomo, jak obliczyć dodatkowy podatek za brak kasy fiskalnej

Rzeczpospolita (2009-07-13), autor: Andrzej Biedacha , oprac.: GR

lip 14, 2009

Przedsiębiorca – inny niż osoba fizyczna – który narusza obowiązek stosowania kas fiskalnych, musi się liczyć z sankcją w postaci zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego. Ze względu na nieprecyzyjny przepis jest problem, jak ją wyliczyć.

Od 1 grudnia 2008 r. art. 111 ust 2 ustawy o VAT otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala, za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego się nie ustala”.

Niestety, ustawodawca niezbyt precyzyjnie określił sposób wyliczania dodatkowego zobowiązania. Z treści artykułu nie wynika, aby 30-proc. zobowiązanie było obliczane jedynie od podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, których sprzedaż powinna być ewidencjonowana przy użyciu kasy. Ponadto, nie wiadomo, co ma być podstawą naliczania dodatkowego zobowiązania: czy kwota VAT naliczonego wykazana w ewidencji zakupów VAT za okres braku kas, czy też ma to być podatek od sumy zakupów dokonanych w okresie niestosowania kas.

Różnica jest istotna. Zgodnie bowiem z art. 86 ust 11 ustawy o VAT podatnicy na ujęcie zakupu w prowadzonej ewidencji (przy rozliczeniu miesięcznym) mają aż trzy miesiące. Jeżeli więc spóźnią się z zainstalowaniem kas dwa miesiące, to mogą w tych miesiącach w prowadzonych ewidencjach zakupu w ogóle nie wykazywać VAT naliczonego, a uczynić to dopiero w miesiącu kolejnym. Czy w związku z tym dodatkowe zobowiązanie podatkowe wyniesie 0 zł. Najprawdopodobniej, tak jak pod rządami starych unormowań, dopiero wyrok sądu wskaże właściwy sposób stosowania nowych przepisów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lipca 2009 r.