Ubezpieczenia OC władz spółdzielni mieszkaniowej

Rzeczpospolita (2009-07-14), autor: KPT , oprac.: GR

lip 15, 2009

Czy składka ubezpieczenia OC jest przychodem dla członka zarządu i rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej? Ubezpieczenie i kwota składki nie są bowiem przypisane konkretnej osobie.

Według Izby Skarbowej w pojęciu przychód mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskuje podatnik. Do tych korzyści należy więc również zaliczyć składki OC pokrywane przez spółdzielnię członkom zarządu i rady nadzorczej. Jednocześnie izba podkreśliła, że kwoty te nie zostały zwolnione od PIT. Podlegają więc opodatkowania

Izba zauważyła, że zgodnie z kodeksem cywilnym umowa ubezpieczenia OC nie musi dotyczyć podmiotu ubezpieczającego. Może on bowiem zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. członka zarządu).

Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inny podmiot niż ten, w którego interesie majątkowym podpisywana jest umowa, powoduje jednak powstanie przychodu u osoby, na rzecz której została ona zawarta. Jest to bowiem odstępstwo od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów dotyczy umowa.

Składki opłacone osobom wykonującym swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę są opodatkowane tak jak pensja.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej pełniący swoje funkcje na podstawie powołania rozliczą te kwoty jak przychody z działalności wykonywanej osobiście wymienione w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2009 r.