Fiskusowi nie zawsze uda się przedłużyć termin zabezpieczenia

Rzeczpospolita (2009-07-15), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lip 16, 2009

Organ egzekucyjny może przedłużyć termin zabezpieczenia należności pieniężnych wielokrotnie. Nie ma takiej możliwości przy należnościach niepieniężnych. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 7 lipca 2009 r.

Termin trwania zabezpieczenia od jego dokonania w związku z wydaniem decyzji wynosi trzy miesiące. Ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia tego terminu na wniosek wierzyciela. Warunkiem przedłużenia jest istnienie uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Co do obowiązku o charakterze niepieniężnym termin zabezpieczenia może być przedłużony tylko o okres do trzech miesięcy. Wnioskując a contrario, należy zauważyć, że ustawodawca w tym przepisie nie zawarł takiego ograniczenia w stosunku do należności o charakterze pieniężnym, co oznacza, że organ egzekucyjny obowiązany jest przedłużyć termin do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w terminie trwania zabezpieczenia oraz że termin zabezpieczenia należności pieniężnych może być przedłużony wielokrotnie.

Wydane przez organy egzekucyjne nawet wielokrotnie postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zabezpieczenia przyszłych zobowiązań podatkowych nie naruszają prawa w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, gdyż wydane zostają w ramach toczącego się postępowania w przedmiocie zabezpieczenia należności pieniężnych. Postępowanie to jest postępowaniem szczególnym, którego głównym celem jest ochrona przyszłych interesów wierzyciela.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2009 r.