Przyznanie renty nie rozwiązuje umowy o pracę

Rzeczpospolita (2009-07-20), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

lip 20, 2009

Po wyczerpaniu chorobowego pracownik ma przyznaną rentę. Nie rozliczył się z zakładem i nie odbiera poczty. Jak można rozwiązać z nim stosunek pracy.

Jeśli pracodawca ma informację, że pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego jest nadal niezdolny do pracy, może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, na podstawie art. 52 lub 53 kodeksu pracy. Umowę bezterminową, każda ze stron może wypowiedzieć. Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od zakładowego stażu pracy i wynosi od dwóch do trzech miesięcy (art. 36 kp.). W pisemnym oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu trzeba podać jego przyczynę oraz zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy

Przyczyna, która uzasadnia dokonanie wypowiedzenia, a w konsekwencji prowadzi do rozwiązania stosunku pracy, powinna być konkretna, prawdziwa i rzeczywista, a więc tylko taka, jaka usprawiedliwia zwolnienie. Częste i długotrwałe nieobecności pracownika w pracy spowodowane chorobą mogą stanowić skuteczną przyczynę wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Nie pozwalają bowiem pracodawcy na osiągnięcie celu zamierzonego w umowie o pracę, j kim jest wykonywanie przez pracownika przyjętych na siebie obowiązków (wyrok Sądu Najwyższego z 29 września 1998r., I PKN 335/98).

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. choroby), jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 k.p.). Dopiero po upływie tego okresu można umowę rozwiązać bez wypowiedzenia, nie z winy pracownika, czyli na podstawie art. 53 § 1 kp.

Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego pracownik nie starał się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, nie przyszedł do pracy i nie zgłosił gotowości do jej wykonywania, to można sięgnąć do dyscyplinarki, nawet gdy pracownik uzyskał prawo do renty. Czyli zwolnienia w trybie art. 52 kp. Przyczyną uzasadniającą takie działanie będzie nieusprawiedliwiona nieobecność, która stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (por. wyrok SN z 14 grudnia 2000 r I PKN 150/00).

Przyjmuje się, że pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą doręczenia pisma adresatowi w sposób bezpośredni, tj. do rąk pracownika bądź osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, lub w dniu, w którym adresat listu przesłanego pocztą mógł zapoznać się z jego treścią.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lipca 2009 r.


Trudne zagadniednia dotyczące zatrudniania i pracy osób niepełnosprawnych będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Zielona Góra, Wrocław)
zobacz więcej »