Zminimalizuj ryzyko finansowe i sprawdź wiarygodność kontrahenta

Rzeczpospolita (2009-07-20), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

lip 21, 2009

Wiarygodność kontrahenta można sprawdzić w kilku instytucjach.


1. Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
.

Informacje o niewypłacalnych dłużnikach są dostępne przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. Wiadomości można uzyskać osobiście lub drogą pocztową. Koszt wydania zaświadczenia z rejestru dłużników niewypłacalnych wynosi 15 zł.


2. Biurze Informacji Gospodarczej (BIG).

Przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych konsumentów i przedsiębiorców. Informują o terminowym lub nieterminowym spłacaniu zobowiązań przez przedsiębiorcę albo konsumenta. Podają także wiadomości o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem wobec przedsiębiorcy. Prawo do przekazywania informacji do BIG mają m.in. banki, firmy świadczące usługi leasingu, faktoringu lub forfaitingu, zakłady ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii komórkowej, telewizji kablowej i cyfrowej, spółdzielnie mieszkaniowe i instytucje pośrednictwa kredytowego.

3. W wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym.

W  wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości można sprawdzić czy nieruchomość należąca do kontrahenta nie jest obciążona hipoteką, prawem dożywocia albo służebnościami. Istnieje też możliwość skorzystania z rejestru elektronicznego. Opłata za odpis zwykły wynosi 30 zł,.

Ponadto w celu sprawdzenia czy kontrahent działa legalnie można poprosić go o przedstawienie aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (osoba fizyczna lub spółka cywilna), odpisu decyzji o nadaniu numeru REGON i NIP, zaświadczenia z urzędu skarbowego o braku zaległości w uiszczaniu podatku dochodowego oraz z ZUS o niezaleganiu z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie
społeczne.

Można również zweryfikować informacje w KRS. Rejestr ten zawiera m.in. dane teleadresowe i określenie formy prawnej organizacji, czyli informacje niezbędne przy podejmowaniu współpracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 lipca 2009 r.